Betaniastiftelsens certifieringsprogram Lindring bortom boten

Ett kvalitetssäkrat fortbildningsprogram för enheter där medarbetare möter personer med palliativa vårdbehov i tidigt och sent skede

Certifiering webb foto Yanan Li

Vill ni höja kunskapsnivåerna och öka vårdkvaliteten på din enhet? Nu är vi är stolta att kunna presentera vårt nya certifieringsprogram i palliativ vård!

Våren 2024 lanseras ett certifieringsprogram för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra palliativ vård på sin enhet. Certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande.

Programmet innefattar webbutbildningen Lindring bortom boten samt ett antal professionsspecifika lärmoduler. Certifieringen kommer även inkludera reflektionstillfällen.

Genom att certifiera enheten får medarbetare förutsättningar och verktyg att möta patienter med palliativa vårdbehov samt deras närstående. Utbildningen kommer samtidigt att utgöra ett stöd för det kontinuerliga systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet på arbetsplatsen.

Under certifieringens gångs ger vi förutsättningar för att bilda nätverk över verksamhetsgränserna, där medarbetare kan dela erfarenheter, lära av varandra och sprida goda exempel. Dessa nätverk får sedan leva kvar efter erhållen certifiering och fungera som kunskapsstöd och samtalforum.

Utvecklas i samarbete med Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC). För mer information kontakta Betaniastiftelsens programchef för palliativ vård Petra Tegman.