Certifieringsprogram

Under 2023 lanseras ett certifieringsprogram för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra palliativ vård på sin enhet. Certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande. Programmet innefattar webbutbildningen Lindring bortom boten samt ett antal professionsspecifika lärmoduler. Certifieringen kommer även inkludera reflektionstillfällen.

Utvecklas i samarbete med Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC). För mer information kontakta Betaniastiftelsens programchef för palliativ vård Petra Tegman.