Vår historia

I över hundra år har Betaniastiftelsen engagerat sig för människor i utsatta livssituationer. Under större delen av 1900-talet drev stiftelsen egna sjukhus, äldreboenden och sjuksköterskeutbildning med kristen värdegrund – genomgående med grundtanken att tillgängliggöra god och jämlik vård och omsorg för alla människor, oavsett bakgrund, livsåskådning och livssituation.

Stiftelsen bildas
I slutet av 1800-talet växte intresset för diakoni på många håll i Europa, så även i Sverige. Svåra sociala problem i samhället gjorde att olika kyrkor och samfund såg som sin uppgift att bidra med hjälp till utsatta människor. Det här var en tid då kyrkan tog ett stort ansvar för både utbildning och socialt arbete. Principen i de här sammanhangen var ”en man – en röst”, vilket banade väg för en demokratisk utveckling av samhället.

Inom Metodistkyrkan påbörjades i Göteborg 1896 en process, på initiativ av operationssjuksköterskan Anna Kaiser, som ledde till bildandet av Betaniastiftelsen år 1900. Förebild var liknande diakonianstalter i Tyskland. Redan i de första stadgarna betonas att verksamheten ska bedrivas utan avseende på de hjälpbehövandes religiösa bekännelse.

Starka kvinnor

”Det var männen som utgjorde de första styrelserna. Sådan var tiden. Men det var kvinnorna som drev på dem, formade verksamheten, bemannade den och slet med under decennierna…”

– PA Sahlberg, pastor och riksdagsledamot, ur Betaniastiftelsens bok ”Härifrån till framtiden”, 2015)

Anna Kaiser var operationssköterska på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och medlem i Emanuels metodistförsamling. Efter bildandet av Betaniastiftelsen år 1900 anställdes Anna som sjuksköterska och föreståndare. Nio år senare lämnar hon föreståndarskapet, men då är arbetet i full gång.

Kvinnor hade inte rösträtt år 1900, och gifta kvinnor var inte myndiga. Det skulle ta ända fram till 1921 innan rösträtt och myndighetsålder gällde kvinnorna fullt ut. Då hade Betaniastiftelsen verksamhet i Göteborg, Stockholm och Alingsås. Man var på väg att starta verksamheter i Malmö samt utöka verksamheterna i Stockholm och Göteborg. År 1925 startar Sjuksköterskeskolan, och när den läggs ner 1974 finns 959 namn i matrikeln över antagna elever. Tio år senare köper stiftelsen lokaler på Grev Turegatan 59-61 i Stockholm för att 1937 inviga det nya sjukhemmet. I mitten av 40-talet kan man genom en donation från USA även köpa fastigheten Grev Turegatan 63 för sjuksköterskeskolans behov.

Betaniastiftelsen idag
När vi når 2000-talet ser verksamheten annorlunda ut. Sjuksköterskeskolan har övergått i landstingsregi, all vårdverksamhet är avvecklad, fastigheter har avyttrats och stiftelsen står inför nya utmaningar för att möta en framtid av ett förändrat landskap, bland annat i och med ett bredare utbildningsbehov, digitaliseringen med e-hälsa, e-learning och andra möjligheter för kommunikation och tillgänglighet. Viktigt blir att vara med när det förändrade landskapet påverkar oss människor, våra möjligheter och behov som sjuka, närstående och vårdpersonal.

Självständig men med tydliga rötter 
Med anledning av hur stiftelsen bildades en gång i tiden fanns under många år en anknytning till Metodistkyrkan. År 2011 gick tre kyrkosamfund samman för att forma en ny helhet – Equmeniakyrkan. Betaniastiftelsen är idag ”en människovårdande institution inom Equmeniakyrkan” men ”med självständig ekonomisk förvaltning och äganderätt” (ur stadgar).

Equmeniakyrkan har ett stort samhällsengagemang, driver frågor om miljö, klimat, rättvisa och fred samt tar ett ansvar att arbeta för en hållbar framtid genom påverkansarbete på olika nivåer i samhället. Man skapar verksamhet för arbetslösa liksom socialt utsatta grupper, ger stöd till flyktingar och nyanlända samt jobbar med integration för att skapa goda strukturer som välkomnar och inkluderar människor från andra länder.

Bok: Härifrån till framtiden (2015)
När Betaniastiftelsen fyllde 115 år bad vi 19 författare att analysera Betaniastiftelsens, kyrkans och samhällets roll då, nu och i framtiden. Boken finns att köpa för 150 kronor, är du intresserad kontakta info@betaniastiftelsen.nu

Ladda ner boken: Härifrån till framtiden