Fokusområdet kultur och hälsa

FOTO: Hilda Arneback

Kultur har varit viktigt för människan i alla tider. Genom kulturens olika uttrycksätt får vi fatt på våra känslor och tankar, vår identitet och våra livsfrågor. Att ta del av kultur bidrar för många till förhöjd livskvalitet och kan i utsatta livssituationer och lidande utgöra ett existentiellt stöd, en avledning och ett sätt att umgås och relatera. Utifrån vår egen förmåga kan vi genom våra sinnen både uppleva och uttrycka oss genom kulturen.

I vården används ofta begreppet kulturkompetens om olika kulturell bakgrund, hur vi interagerar med varandra och är lyhörda för olika kulturers synsätt. Det är också ett väsentligt perspektiv i Betaniastiftelsens material och arrangemang.

När vi här talar vi om kulturens betydelse för livet och hälsan menar vi musik, konst, dans, teater, litteratur, hantverk och andra uttryck. Vi vill sätta fokus på hur konstnärliga uttryck har en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande och hur de kan användas i daglig vård och omsorg. 

Kultur behöver få en given plats i vård och omsorg. Enligt FN:s de­klaration för mänskliga rättigheter har alla rätt att ”fritt delta i samhällets kulturel­la liv och att njuta av konst”. Det är också en rättighet ”att få ta del av vetenskapens framsteg och dess för­måner”. Genom den digitala tekniken kan gränser överskridas och kulturella uttryck enkelt förmedlas till alla som har svårt att ta sig ta sig till scenerna.

Betaniastiftelsen fokuserar på att synliggöra kultur och hälsa både som forskningsområde och som redskap för vård- och omsorgspersonal. En tydlig målsättning är att området kultur och hälsa så snart som möjligt ska vara en del av hälso- och sjukvårdsutbildningar i Sverige. Inom modern äldreomsorg bör musik och annan kultur för inre harmoni och livskraft vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

Kulturarenan
Som en del i arbetet med kultur och hälsa driver Betaniastiftelsen tjänsten Kulturarenan, en samlingsplats för kultur online riktat till alla som av olika anledningar har svårt att ta sig till scenerna. Här finns konserter, teaterföreställningar, museibesök och andra uttryck från både större och mindre scener. Vi vill med Kulturarenan inspirera till kulturmöten i vård och omsorg, även för personal och närstående, samt sänka trösklarna för kulturupplevelser.