Fokusområdet palliativ vård

Foto: Yanan Li

 

Alla människors som lever med obotlig sjukdom eller närmar sig livets slut av ålderdom har rätt till god palliativ vård under sjukdomstiden och vid livets slut. 

Betaniastiftelsen utbildar personal inom vård och omsorg i palliativ vård för att alla personer i Sverige ska få god symtomlindring och förutsättning att leva med högsta möjliga livskvalitet.

Palliativ vård är en aktiv vårdform som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, där många och viktiga insatser görs för att patienten och dennes närstående ska få en så bra sjukdomstid som möjligt. Enligt Socialstyrelsen har alla människor rätt att få god palliativ vård. För att kunna ge det behövs ett strukturerat arbetssätt med tydliga mål där olika yrkesgrupper samarbetar för att möta patientens och de närståendes behov. Det innebär att aktivt arbeta tillsammans inom teamet för att upptäcka, förebygga och vid behov lindra det lidande som kan uppstå kroppsligt (fysiskt), psykiskt, socialt och existentiellt vid obotlig sjukdom. Palliativ vård handlar även om att ge de närstående stöd.

Palliationsakademin är Betaniastiftelsens plattform för utbildning och fortbildning inom palliativ vård och erbjuder möjlighet till fördjupning inom ämnet.

Lindring bortom boten – grundutbildning
Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning för god palliativ vård. Utbildningen är baserad på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd, och det nya vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård. Ta del av utbildningen här!

Närståendehäfte
Betaniastiftelsen har tagit fram närståendehäftet ”Till dig som är närstående” där det kortfattat beskrivs vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående. Informationshäftet finns översatt till flera språk.