Digital kulturarena som resurs i vård och omsorg

Digital kulturarena som resurs i vård och omsorg

Kungliga Musikhögskolan har, på initiativ av Betaniastiftelsen samt med stöd från Geriatriska fonden, gjort en pilotstudie om möjligheter och hinder för Kulturarenan i omsorgen.

Kulturarenan är en digital samlingsplats för kultur online, riktad till alla som inte kan ta sig till scenerna. Tjänsten drivs av Betaniastiftelsen som ett redskap för att låta konst och kultur ta plats inom e-hälsa.

Rapporten, skriven av Ingrid Hammarlund senior lektor på Kungliga Musikhögskolan, utgör en bra grund för att identifiera utbildningsbehov inom vård och omsorg gällande kultur och hälsa samt existentiella frågor och välbefinnande kopplat till digital kulturtillgång.

I intervjuerna som gjorts för studien framträder intresse för den stimulans som Kulturarenan kan tillföra vården ur ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv och som meningsfull resurs för reflektion över den existentiella dimensionen i vård och omsorgsarbetet. Resultatet diskuteras både ur ett omvårdnadsperspektiv, existentiellt hälsoperspektiv och ett kultur- och kunskapsperspektiv.

Ladda ner "Digital kulturarena som resurs i vård och omsorg"